Vodič za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja u Centrima za žrtve seksualnog nasilja i AP Vojvodina

Vodič za postupanje u slučajevima seksualnog nasilja u Centrima za žrtve seksualnog nasilja i AP Vojvodina

Vodič daje uputstva za sve učesnike u zaštiti i podršci žrtvama seksualnog nasilja, pre svega, za medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama u kojima su uspostavljeni Centri za žrtve seksualnog nasilja, u zavisnosti od toga:

– da li je žrtva punoletna ili maloletna i

– da li se javlja neposredno nakon preživljenog seksualnog nasilja ili nakon proteka određenog vremena.

Važno je da svi koji su uključeni u rad sa žrtvama razumeju načela zaštite, kao i ceo proces zaštite i podrške koji je opisan i u Posebnom protokolu Ministarstva zdravlja RS za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.

Vodič veoma detaljno opisuje deset korake u postupanju u čijem su središtu potrebe žrtve i njeno zdravstveno zbrinjavanje, na šta upućuje i navedeni Poseban protokol Ministarstva zdravlja kada ističe da dobra praksa u pružanju zdravstvenih usluga ženama sa iskustvom nasilja podrazumeva sledeće radnje i postupke:

1. identifikovati i potvrditi nasilje

2. odgovoriti na zdravstvene posledice nasilja

3. dokumentovati nasilje

4. proceniti bezbednost

5. razviti bezbednosni plan

6. uputiti na resurse u zajednici

7. završiti razgovor u podržavajućem tonu

Uslovi za uspešnu intervenciju službi koje su uključene u zaštitu i podršku žrtve su:

• poštovati poverljivost

• poštovati samostalnost u donošenju odluka

• verovati onome što žena govori iz svog iskustva

• prihvatiti ženina osećanja

• slušati, ali ne davati savete i gotova rešenja

• dati podršku i učestvovati u planiranju budućnosti

• pružiti jasne informacije o zaštiti i podršci koje su na raspolaganju šta se od stručnjaka ili institucije može dobiti

• ne umanjivati značaj nasilja

• ne ignorisati nasilje i/ili izbegavati razgovor o zlostavljanju

Postupci zbrinjavanja zdravstvenih posledica nasilja

• proceniti efekte posledice zlostavljanja na fizičko i mentalno zdravlje žene

• pregledati sadašnje i skorašnje, kao i stare povrede

• sačiniti detaljnu medicinsku dokumentaciju

• sanirati povrede i ostale tegobe, u skladu sa pravilima dobre prakse

• dati ženi adrese i telefone službi za pomoć ženama sa iskustvom nasilja, bez obzira na to da li ona želi da im se obrati ili ne.

PROCEDURE RADA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U KOJOJ JE CENTAR ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Procedure rada u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je Centar za žrtve seksualnog nasilja će biti opisane kroz sledećih deset koraka.

PRVI KORAK:           Prijem žrtve seksualnog nasilja – obavlja DEŽURNO MEDICINSKO OSOBLJE

DRUGI KORAK:       Priprema žrtve za zdravstveni pregled – obavlja SAVETNICA ZA PSIHO-SOCIJALNU PODRŠKU

TREĆI KORAK:        Uzimanje anamneze – obavlja LEKAR

ČETVRTI KORAK:   Prikupljanje/obezbeđivanje materijalnih dokaza – obavljaju LEKARI I POLICIJSKI SLUŽBENICI – POLICAJCI

PETI KORAK:          Opšti telesni pregled i ginekološki pregled – obavlja LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE ŠESTI KORAK:               Prepisivanje tretmana – obavlja LEKAR

SEDMI KORAK:       Procena potreba žrtve i aktiviranje drugih organa i ustanova – GRUPA ZA KOORDINACIJU I SARADNJU

OSMI KORAK:         Savetovanje žrtve – obavlja SAVETNICA

DEVETI KORAK:      Praćenje nege žrtve – obavljaju LEKARI

DESETI KORAK:      Obrada podataka – imenovan i ovlašćen RUKOVALAC

PRILOZI KOJE MOŽETE PRONAĆI U OBRASCU

1. OBRAZAC 1 – Obrazac Minstarstva zdravlja RS za evidentiranje i dokumentovanje nasilja

2. OBRAZAC 2 – Uputstvo za upotrebu paketa za uzorkovanje i evidentiranje seksualnog nasilja – zadaci za kriminalističkog tehničara (pregled odeće i uzimanje uzoraka)

3. OBRAZAC 3 – Protokol za ginekološki pregled

4. OBRAZAC 5 – Protokol za sudskomedicinski pregled

5. OBRAZAC 7 – Uputstvo za pakovanje uzoraka

6. OBRAZAC 8 – Uputstvo za fotografisanje pri dokumentovanju seksualnog nasilja

7. OBRAZAC 9 – Ček lista o seksualnom nasilju (popunjava savetnica za psiho-socijalnu podršku)

IZJAVE SAGLASNOSTI

8. OBRAZAC 4 – Izjava o saglasnosti za ginekološki pregled

9. OBRAZAC 6 – Izjava saglasnosti za sudskomedicinski pregled

10. OBRAZAC 10 – Izjava saglasnosti za korišćenje usluge savetnice za psiho-socijalnu podršku i obradu podataka

11. OBRAZAC 11 – Izjava o davanju saglasnosti roditelja ili staratelja za korišćenje usluga savetnice za psiho-socijalnu podršku i obradu podataka