Model BiH

bosnia-and-herzegovina-flag-is-depicted-on-a-puzzle-which-the-mans-hand-completes-to-fold_t20_pR4XWO
Model BiH / Uncategorized @bs

Model BiH

„Medica“ Zenica  u okviru svojih raspoloživih kapaciteta pruža psihološku pomoć i podršku preživelim i preživelim/svedocima, kao i članovima njihovih  porodica putem emotivne podrške, kriznih intervencija, individualne i  porodične terapije u psihološkom savetovalištu, putem jedinstvenog besplatnog telefona za pomoć i podršku preživelima ratnog silovanja i seksualnog nasilja u BiH (080 02 23 34), na terenu, dolaskom u kućne posete, i u Sigurnoj kući, ili na nekom drugom sigurnom mestu, zavisno  od  potrebe preživelih.

„Medica“ Zenica  pruža informacije  i o procedurama prikupljanja dokumentacije i procesu ostvarivanja statusa civilne žrtve rata, te u skladu sa Rešenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izdaje Uverenje osobama koje su preživele seksualno zlostavljanje i silovanje, a koje je neophodno u postupku ostvarivanja statusa civilne žrtve rata.

Kada  se  ukaže  potreba  za  privremenim smeštajem i  zbrinjavanjem preživelih ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih dela, „Medica“ Zenica  u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, a shodno pravilima  prijema i rada Sigurne kuće, će osigurati smeštaj, logističku podršku, individualni terapijski rad, radnu terapiju, kada je potrebno uključiti u obuke za zanimanje,  te pružiti medicinsku potporu u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a na osnovu potpisanog Protokola sa Kantonalnom bolnicom Zeničko-dobojskog kantona o pružanju besplatnih medicinskih usluga i tretmana ženama i deci zbrinutim u sigurnoj kući „Medica“ Zenica. Stručno osoblje „Medice“ Zenica, u  saradnji sa preživelom i/ili članom porodice i drugim relevantnim institucijama  uključenim  u  proces (centar  za socijalni  rad,  tužilaštvo, centar za mentalno zdravlje, nevladine organizacije i dr.), izradit će individualni program rada za svaku osobu kojoj se pruža pomoć, podrška i zbrinjavanje u Sigurnoj kući, prilagođavajući individualni program starosnoj dobi i individualnim karakteristikama i potrebama svake preživele, kako bi proces rehabilitacije bio što efikasniji.