O CŽSN

O CŽSN

Definicija seksualnog nasilja
Prema članu 36, Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja
nad ženama i nasilja u porodici Seksualno nasilje, uključujući silovanje:

Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da sledeći vidovi namernog ponašanja budu inkriminisani:
a) vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na telu drugog lica bez njenog, odnosno njegovog pristanka, korišćenjem bilo kog dela tela, odnosno predmeta;
b) druge seksualne radnje sa licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka;
c) navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji sa trećim licem bez njenog, odnosno njegovog pristanka.
2) Pristanak mora da bude dobrovoljan i nastao kao ishod slobodne volje lica procenjene u kontekstu datih okolnosti.
3) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odredbe iz stava 1. ovog člana, takođe, primenjuju na dela počinjena nad bivšim, odnosno sadašnjim supružnicama ili partnerkama u skladu sa domaćim propisima. 

CŽSN- model koji se primenjuje u Srbiji
Centar za žrtve seksualnog nasilja je specijalizovana usluga podrške i obezbeđuje žrtvama: usluge lekarskog i labaratorijskog pregleda, podršku u slučaju traume i savetovanje.
Centri za žrtve seksualnog nasilja rade u okviru medicinskih ustanova, opštih bolnica u Kikindi, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici i Kliničkog centra Vojvodine, na Klinici za ginekologiju i akušertsvo u Novom Sadu.
Ovo je jedinstveni primer spajanja usluga zdravstvene i socijalne zaštite u zaštiti i pomoći ženama sa iskustvom seksualnog nasilja.
Usluge Centra za podršku ženama su namenjene osobama ženskog pola, ženama i devojkama sa navršenih 15 godina koje su preživele silovanje i pokušaj silovanja od strane poznate ili nepoznate osobe ili su preživele neki drugi oblik seksualnog nasilja, kao što su obljuba zloupotrebom odnosa zavisnosti, podređenosti ili fizičke ili psihičke nemoći žrtve da pruži otpor, trgovina ženama radi seksualne eksploatacije i prostitucije, seksualno uznemiravanje, iskorišćavanje za pornografiju, ponižavajući seksualni odnos, podvođenje, genitalno sakaćenje, prisilna trudnoća ili prisiljavanje na abortus, ugovoreni dečiji brakovi i dr.

Misija, uloga i zadaci Centra za žrtve seksualnog nasilja

Misija CŽSN
Centar radi na umanjivanju povrede (traume) izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena i devojaka koje su preživele nasilje i pružanje neposredne podrške u prvazilaženju posledica povređivanja. Centar obezbeđuje dokumentovanje, kao i materijalne tragove posledica seksualnog nasilja.

Zadaci Centra su:
I – Neposredan rad sa ženama koje su preživele seksualno nasilje ( u daljem tekstu: žrtva) kroz pružanje pomoći i podrške u njihovom osnaživanju:
a) Neposredno medicinsko zbrinjavanje povreda, akutnih ili hroničnih, nastalih nasilnim seksualnim činom,
b) Priprema za pregled (objašnjenje procedure i njenih ciljeva) i podrška tokom pregleda, ukoliko iskaže potrebu za tim, u skladu sa zakonskom procedurom, imajući u vidu poverljivost lekarskih pregleda i sam postupak prikupljanja dokaza,
c) Podrška tokom sudskomedicinskog (forenzičkog) pregleda (utvrđivanje vrste, lokalizacije i težine povreda, prisustva tragova biološkog porekla i dr. radi obezbeđivanja dokaza u slučaju pokretanja krivičnog postupka),
d) Psiho-socijalna pomoć i podrška u kriznoj situaciji, neposredno nakon preživljene traume i tokom oporavka,
e) Pomoć i podrška u obaveštavanju o njenim pravima- pomoć u procesu prijave seksualnog nasilja, obaveštavanje o proceduri kada prijavi krivično delo, u pripremi za krivični/sudski postupak i podrška na sudu,
f) Pomoć u krizi i podrška u saradnji sa drugim državnim organima u lokalnoj zajednici- u hitnom zbrinjavanju i obezbeđivanju njene fizičke bezbednosti,
g) Podrška članovima porodice žena koje su preživele seksualno nasilje,
II – Rad na povećanju osetljivosti profesionalaca u zdravstvu za rad sa žrtvama rodno zasnovanog i seksualnog nasilja;
III – Saradnja sa Grupama za koordinaciju i saradnju i drugim organima i ustanovama u lokalnim zajednicama na unapređivanju njihovog rada sa žrtvama seksualnog nasilja;
IV – Rad na prevenciji seksualnog nasilja kroz informisanje i povećanje osetljivosti šire javnosti o problemu seksualnog nasilja i o seksualnim pravima.

Načela rada Centra za žrtve seksualnog nasilja
1. Žrtva je u središtu postupanja- podržavajuće okruženje u kojem se poštuju prava i potrebe žrtava/žena koje su preživele seksualno nasilje.
2. Zaštita i bezbednost korisnica i osoblja- Centar je sigurno i bezbedno mesto (procena stepena rizika i mera u skladu sa tom procenom, jer seksualno nasilje može biti praćeno i pretnjama da će biti povređeni članovi porodice, ukoliko neko bude saznao za nasilje).
3. Razumevanje da je rodno zasnovano i seksualno nasilje posledica nejednake raspodele društvene moći među polovima- muško nasilje prema ženama je iskazivanje moći i oblik kontrole žena.
4. Poverljivost i verovanje u iskaz žrtve- njen iskaz i svedočenje nikome neće biti saopšteni ukoliko to žrtva ne želi, ali će joj biti predočena zakonska obaveza prijavljivanja krivičnog dela policiji/tužilaštvu.
5. Žrtva se ne okrivljuje i ne osuđuje za nasilje- za nasilje je odgovoran počinilac.
6. Poštovanje dostojanstva korisnica i samostalnost u donešenju odluka- one najbolje znaju svoje potrebe, želje i mogućnosti, a u Centru dobijaju podršku za prevazilaženje preživljene traume i pokretanje procesa oporavka.
7. Osnaživanje i učešće- osnaživanje za ponovno uspostavljanje poljuljanog osećanja žene da ima kontrolu nad svojim životom.
8. Svaka žena ima pravo na podršku i pravično postupanje bez obzira na nacionalnost, rasu, invaliditet, religiju, godište, seksualnu orijantaciju, bračni status i druga lična svojstva.

Usluge, organizacija rada i teritoraijalni raspored CŽSN
Sve žrtve seksualnog nasilja upućuju se u Centar za žrtve seksualnog nasilja, koji pružana neposrednu i po potrebi kontinuiranu psiho-socijalnu pomoć žrtvi, neposredno medicisnko zbrinjavanje, podršku tokom svih postupaka, informišu žrtvu o pravima i obezbeđuju saradnju sa Grupama za koordinaciju i saradnju pri OJT i VJT (lokalna koordinacija).

Korisnice usluge Centra za žrtve seksualnog nasilja
Korisnice usluge Centra za žrtve seksualnog nasilja su devojke i žene sa navršenih 15 i više godina, bez obzira na nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju, invaliditet, poreklo, bračno stanje i drugo lično svojstvo koje su:
-trenutno izložene seksualnom nasilju
-u procesu izlaska iz situacije seksualnog nasilja
-nekada preživele seksualno nasilje i imaju potrebu za psihološkom, pravnom i drugom vrstom podrške i pomoći, ili su prvi put spremne da pričaju o svom iskustvu
-u riziku da postanu žrtva seksualnog nasilja u budućnosti
-seksualne radnice
Korisnice usluga Centra mogu biti žene koje:
-same potraže pomoć
– dođu uz podršku policije ili neke druge institucije ili organizacije civilnog društva
– su uputile druge institucije ili organizacije civilnog društva

Kako radi Centar za žrtve seksualnog nasilja?
– Centar podržava društvo bez diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja i radi na umanjivanju traume izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica povređivanja;
– Centar je specijalizovan za pružanje neposredne medicinske nege, sudskomedicinsku praksu i delovanje u kriznim situacijama;
– Centar je smešten u zdravstvenoj ustanovi, radi 24 časa, sedam dana u nedelji;
– Žrtva u Centar može da dođe lično, da se javi telefonom, ili na drugi način;
– Žrtve na jednom mestu, besplatno dobiju svu potrebnu pomoć i podršku: medicinsko zbrinjavanje, psiho-socijalno savetovanje i socijalno-edukativne usluge;
– U Centru je moguće dobiti obaveštenja o seksualnom nasilju i/ili pomoć i podršku zbog preživljenog seksualnog nasilja;
U Centru je obezbeđena poverljivost ličnih i drugih podataka;
– Centar podstiče i podržava funkcionalno, međusektorsko, povezano delovanje službi koje su obavezne da svojim postupanjem učestvuju u zaštiti žrtava seksualnog nasilja i koje efikasno odgovaraju na njihove potrebe;
– Centar na osnovu razvijenih pokazatelja dokumentuje nasilje, tako što beleži sve oblike seksualnog nasilja.

Teritorijalni raspored CŽSN u APV
Centri za žrtve seksualnog nasilja rade pri Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu, Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu, kao i u Opštim bolnicama u Kikindi i Sremskoj Mitrovici.
CŽSN trenutno postoje samo na teritoriji pokrajine Vojvodine, pokrivajući sve upravne okruge na teritoriji APV.