O programu

O programu

Program akreditovan u saradnji sa Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, kod Zdravstvenog saveta Srbije, pod brojem Odluke 153-02-01202/2020-01 dana 16.11.2020.godine i nosi 5 bodova za testirane i po 7 bodova za autore.

Rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje nad ženama obuhvata fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje do koga može doći u porodici i u široj zajednici. Zbog rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja i njegovih posledica, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je 2002. godine nasilje nad ženama proglasila prioritetnim javnozdravstvenim problemom. Žene koje doživljajavju nasilje ili žive u strahu od njega imaju različite zdravstvene problem zbog kojih češće ostvaruju kontakte sa zdravstvenim ustanovama u kojima nasilje često ostaje neprepoznato zbog čega izostaje adekvatan odgovor i podrška tim ženama. Zato je edukacija zdravstvenih radnika za prepoznavanje, sprečavanje i evidentiranje nasilja nad ženama izuzetno značajna.

Ovaj program obuke namenjen je zdravstvenim radnicima – lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, kao i zdravstvenim saradnicima – psiholozima, socijalnim radnicima, defektolozima, ali i nemedicinskim radnicima u zdravstveni ustanovama  kojima se žrtva nasilja može pojaviti kao pacijent, bilo u domu zdravlja i opštoj bolnici, bilo u hitnoj pomoći, Kliničkom centru, institutu ili zavodu.

Ciljevi programa su:

  1. Unapređenje znanja i veština za efikasno pružanje usluga ženama žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.
  2. Unapređenje znanja i veština za dokumentovanje i evidentiranje slučajeva nasilja nad ženama, posebno slučajeva seksualnog nasilja
  3. Unapređenje saradnje i komunikacije zdravstvenih ustanova sa drugim institucijama u multisektorskom radu na slučajevima nasilja nad ženama u porodici i rodno zasnovanog nasilja.
  4. Unapređenje saradnje sa centrima za žrtve seksualnog nasilja.

Znanja stečena kroz program treba da doprinesu prepoznavanju rodno zasnovanog nasilja, prepoznavanju i otklanjanju posledica nasilja na menatlno i reproduktivno zdravlje, poznavanju procesa zaštite žrtava, posebno žrtava seksualnog nasilja, zatim poznavanju sudskomedicinske klasifikacije povreda, vođenja evidencije putem protokola za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju i upoznavanju sa obavezama svih institucija na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i ulogom medicinskih radnika u procesu zaštite i podrške koju propisuje Zakon.

Polaznici obuke pre polaganja elektronskog testa mogu da pristupe pripremljenim prezentacijama kojima se pristupa sa ovog sajta na kojem je i test koji sadrži 50 pitanja, a polaznici treba da daju 60% tačnih odgovora da bi položili test.

Prezentacije obuhvataju sledeće teme:

– Rodno zasnovanog nasilja njegove manifestacije (ciklus nasilja i faktori rizika, seksualno nasilje,sekundarna traumatizacija i viktimizacija);

– Pravni okvir za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja (međunarodni pravni okvir, krivično pravni i porodično pravni okvir Republike Srbije, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, uloga policije i zdravstvenog sektora);

– Sudskomedicinska klasifikacija i dijagnostika (sudskomedicinski pregled, mehaničke povrede i dr.);

– Izveštaj o posledicama rodno zasnovanog nasilja – dokazno sredstvo na sudu i posledice neadekvatnog evidentiranja povreda od strane zdravstvenih radnika;

– Posledice rodno zasnovanog i seksualanog nasilja po reproduktivno zdravlje žena i trudnoću

– Postupci zaštite i podrške u centru za žrtve seksualnog nasilja – primer dobre prakse;

– Nasilje nad ženama u partnerskim odnosima i psihološke posledice nasilja;

– Potrebe žena žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilje nad ženama sa invaliditetom.

Program obuke unapređenja multisektorske saradnje u slučajevima nasilja nad ženama